Navaratri -2017 at Madyar Sri Parashakti Kshetra

Under the leadership of Sri Sri Narendranatha Yogeeshwareshwara Swami and by Brahma Sri Vedamurthy Ucchila Sri Padmanabha Tantrivarya, Navaratri festival and rituals will be held at Sri Parashakti Kshetra Madyar, Kotekar.


21/9/2017 - (Thursday)
Religious Program 
Ganahoma,Prayer,Kalasha Pratishta
Mahapooja at 12:30
Cultural Programs
6:30 pm onwards: “VADYAGOSHTI” by Shibarooru Krishnaraj Kadri & Team

22/9/2017 - (Friday)
Religious Program 
8 PM : RANGAPOOJA - MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onward: “BHAKTI SANGEETHA” by Kum.Anu Sri Rao & Kum.Swathi Rao

23/9/2017 - (Saturday)
Religious Program
MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onwards:”YAJNA SAMRAKSHANE – SRI HARI DARSH ANA”Yakshagana by Rangasiri Sanskrithika Vedike®, Kasaragodu

24/9/2017 - (Sunday)
Religious Program
7 PM onwards: “DHARMIKA PRAVACHANA” by Brahma Sri Vedamurthy Hiranya Venkateshwara Bhat
8 PM : MAHA POOJA
Cultural Programs
5:30 pm onwards: “NRITHYA VAIVIDHYA” by Sri Guru Parashakthi Mutt,Marakada Bhakthavrinda

25/9/2017 (Monday)
Religious Program
8:30 AM: “NAGA THAMBILA”
8 PM : RANGAPOOJA MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onwards:”BHAKTHI GANA LAHARI” by Karnatic Sangeetha Gana Vidushi Smt. Usha Hebbar & team

26/9/2017 - (Tuesday)
Religious Program
8 PM: MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onward: “Sri Devi Kadamba Kaushike”, Yakshagana Taalamaddale by Sri Ramakshtriya Mahila Yaksha Vrinda, Mangalore

27/9/2017 - (Wednesday)
Religious Program
8 PM : RANGAPOOJA MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onward: “BHAKTHI RASAMANJARI” by Sri Nithin & team, Mulky

28/9/2017 (Thursday)
Religious Program
Morning: SHARADA PRATHISHTA
8 PM : MAHA POOJA
Cultural Programs
6:30 pm onwards: “BHAKTHI GANA SUDHA” by Sri Vishwapuram Bhajan Kollam,Kerala, Sri Madhusudhan Shivaruraya Peruttadi and Sunilkumar Nayar Kollam

28/9/2017 (Friday)
Religious Program
12:30 pm: NAVAMI CHANDIKA YAGA POORNAHUTHI
8 PM : MAHA POOJA
6 PM: DURGANAMASKARA POOJA
Cultural Programs
6:30 PM onward: “KOORMAVATHARA”, Yakshagana Bayalata by renowned artists

29/9/2017 (Saturday)
Religious Program
“KALASHA VISARJANA”

Pls Note:
“Anna Santharpana” on all these days as usual, after the Maha Pooja in the afternoon and night.

ALL ARE CORDIALLY INVITED FOR THE ABOVE PROGRAMS